Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR)

E-mailovou komunikací s tímto eshopem a touto e-mailovou adresou (zejména zasíláním e-mailů a odpovědí) vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zejména v rozsahu  údajů uvedených v e-mailu resp. jeho přílohách. Jakožto subjekt údajů máte právo (i) vzít souhlas kdykoliv zpět, (ii) požadovat po Korporaci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, (iii) požadovat  vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iv) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat výmaz těchto osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Korporaci , příslušný soud nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Korporace zpracovává zásadně osobní údaje obchodních partnerů Korporace. Korporace tímto zdvořile žádá svoje obchodní partnery, aby nezasílali v e-mailech resp. žádným jiným způsobem osobní údaje jakýchkoliv třetích osob (např. zaměstnanců obchodních partnerů, protistran, účastníků smluv nebo jiných právních vztahů apod.), tyto osobní údaje nebudou Korporací zpracovány a budou okamžitě smazány.  Pokud nejste obchodním partnerem Korporace a zasíláte do Korporace osobní údaje  jakékoliv formě (např. emailem, datovou schránkou, písemně apod.) vyjadřujete tímto souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu Vámi zaslaných osobních údajů a máte práva uvedené shora pod bodem (i) až (vi) výše.

Korporace zpracovává údaje osobní údaje zejména za účelem (a) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, nebo (b) Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo (c) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, nebo (d) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Korporace nezpracovává osobní údaje za účelem: (a) marketingu, nebo (b) nabízení produktů nebo služeb, pokud o nabízení produktů nebo služeb nežádá subjekt údajů, obchodní partner nebo jakákoliv třetí strana.

Subjekt údajů je povinen hlásit Korporaci veškeré změny osobních údajů týkajících se subjektu údajů.

 

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR) Vás Korporace níže prosí o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Dle názoru Korporace tento souhlas nemusí být vyžadován, jelikož Korporace Vám jakožto obchodnímu partnerovi poskytuje služby resp. dodává produkty, tudíž plní právní vztah,  a to s ohledem na:

 

Čl. 6 odst 1 písm b) nařízení GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,

 

a čl. 6 odst 1 písm c) nařízení GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 

a čl. 6 odst 1 písm f)nařízení GDPR

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany 

 

Nicméně, z důvodu právní jistoty Vás o souhlas se zpracováním osobních údajů Korporace prosí.

 

Dále Vás prosí, aby v případě, že se změní jakékoliv Vaše osobní údaje, jste tuto změnu ohlásili zasláním e-mailu na tuto e-mailovou adresu.

Dále Vás Korporace informuje o níže uvedeném:

 

 

1. Správce osobních údajů

Pralinky s.r.o.

Sídlem: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5

IC: 26094118

e-mail: pralinky@pralinky.com

ID datové schránky: 55kuhes

Web: www.pralinky.com

 

2. Právní základ pro zpracování

Plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem

 

3. Účel zpracování

Plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem

 

4. Rozsah

Pro vyloučení pochybností se jedná o souhlas se zpracováním následujících osobních údajů.

  • jméno a příjmení
  • datum narození nebo rodné číslo
  • bydliště
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa

 

Pozn. Upozorňujeme, že v konkrétním případě může být rozsah zpracování užší.

 

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

  • Zpracovatelé (např. Externí účetní , externí daňový poradce, externí IT konzultant )
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, úřady, správní orgány)
  • Další příjemci dle potřeb

 

Pozn. Upozorňujeme, že v konkrétním případě těmto subjektůmmůžou, ale nemusí být osobní údaje poskytnuty

 

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení po dobu 10ti let.

7. Práva subjektu údajů

(i)vzít souhlas kdykoliv zpět, (ii) požadovat po advokátní kanceláři informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, (iii) požadovatvysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iv) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat výmaz těchto osobních údajů, (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Korporaci, soud nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. ()

8. Forma souhlasu

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím e-mailu.

9. Salvátorská klauzule

Neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení tohoto souhlasu nemá v nejširší možné míře povolené zákony vliv na ostatní ustanovení tohoto souhlasu a subjekt údajů se zavazuje nahradit příslušné neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jehož smysl a účel bude co možná nejbližší původnímu ustanovení.

 

Děkuji.